Často kladené otázky

rozbaliť všetko / zbaliť všetko

Zverejňujú sa v registri všetci dlžníci Slovenskej republiky?

V registri sa zverejňujú osoby, voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky, ktoré vznikli po 1. januári 2014, a na ktoré sa vzťahuje zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“). Podrobnosti sú uvedené v záložke „O registri“.

Prečo sa v registri zverejňujú dlžníci, voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky?

Povinnosť evidovať dlžníkov štátu vyplýva z § 5 zákona o pohľadávkach štátu. Register zabezpečuje centrálnu evidenciu splatných pohľadávok štátu a informuje dlžníkov o existencii ich dlhu voči Slovenskej republike.

Sú pohľadávky štátu v registri evidované v aktuálnej výške?

Podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona o pohľadávkach štátu register obsahuje sumu istiny pohľadávky štátu. Z uvedeného dôvodu sa v registri neeviduje príslušenstvo pohľadávky štátu (napr. úrok z omeškania, poplatok z omeškania atď.). Výška pohľadávky štátu evidovaná v registri teda nemusí zodpovedať jej skutočnej výške a to najmä v prípadoch, ak je s istinou pohľadávky štátu voči dlžníkovi uplatňované aj jej príslušenstvo.

Prečo je jedna pohľadávka štátu evidovaná v registri dvakrát?

Táto situácia môže nastať počas zákonnej lehoty tridsať dní, ktorú majú správcovia pohľadávok štátu na aktualizáciu údajov v registri. Ide najmä o prípady pri prevode správy pohľadávok štátu medzi správcami pohľadávok štátu, t.j. ak pôvodný správca pohľadávky štátu ešte nevyradil pohľadávku štátu z registra a nový správca pohľadávky štátu ju už do registra zaevidoval.

Sú zverejnené údaje úplné a aktuálne?

Obdobie od 1. januára 2016 do 1. júla 2016 je stanovené ako prechodné obdobie, kedy prebieha v zmysle zákona evidovanie dlžníkov a pohľadávok štátu jednotlivými správcami pohľadávok štátu. Od 1. júla 2016 má podľa zákona o pohľadávkach štátu register obsahovať všetkých dlžníkov a všetky pohľadávky štátu, ktoré sú v ňom správcovia pohľadávok štátu povinný evidovať.

Správcovia pohľadávok štátu majú povinnosť v registri aktualizovať údaje najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedeli o zmene niektorej skutočnosti, ktorá je v registri zverejňovaná. Evidované údaje majú informatívny charakter.

Koho mám kontaktovať, ak údaje zverejnené v registri nie sú pravdivé, resp. som neoprávnene evidovaný ako dlžník?

Evidované údaje majú informatívny charakter. Za správnosť zverejnených údajov zodpovedajú jednotliví správcovia pohľadávok štátu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nesprávnosti údajov evidovaných v registri kontaktujte správcu pohľadávky štátu, ktorý pohľadávku zaevidoval, resp. ktorý je vedený ako správca pohľadávky štátu.

Kto kontroluje, či sú údaje v registri aktualizované?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu vykonávajú podľa § 20 o pohľadávkach štátu vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní pohľadávok štátu, vrátane plnenia povinností správcov pohľadávok štátu pri evidencii dlžníkov a pohľadávok štátu v registri.

Akým spôsobom môžu správcovia požiadať o založenie prístupu používateľa do registra?

Správcovia si môžu stiahnuť aktuálny formulár pre žiadosť o založenie prístupu používateľa do registra na stránke CPU podpory: http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html

Vyplnenú žiadosť o založenie používateľa je potrebné zaslať na adresu DataCentra.

Koho mám kontaktovať, ak potrebujem bližšie informácie o registri?

Vo veciach týkajúcich sa údajov evidovaných v registri kontaktujte správcu pohľadávky štátu, ktorý pohľadávku zaevidoval, resp. ktorý je vedený ako správca pohľadávky štátu.

V technických veciach týkajúcich sa prevádzky registra kontaktujte DataCentrum, a to buď písomnou žiadosťou adresovanou na DataCentrum – CPU, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, prípadne telefonicky na tel. čísle 00421 2 57880056, 00421 850 123 344 (za hovory vám Slovak Telecom, a.s. bude účtovať poplatok v cene miestneho hovoru), faxom: 00421 2 5292 3871 alebo emailom cpu@datacentrum.sk.

Internet: http://www.cpu.datacentrum.sk

Vo veciach všeobecných zásad správy pohľadávok štátu, vrátane podmienok evidovania pohľadávok štátu v registri, kontaktujte Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor majetkovoprávny, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, prípadne telefonicky na tel. čísle: 00421 2 59 58 3439, faxom: 00421 2 5958 3055 alebo emailom: majetkovopravny.sekretariat@mfsr.sk.