O Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014.

V registri sa evidujú fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky (ďalej len „dlžník“). Správcami pohľadávok štátu podľa § 3 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu sú správcovia majetku štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, teda štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a štátny fond; správcom je aj právnická osoba, z ktorej činnosti vznikajú pohľadávky, ktorých výnos je podľa osobitných predpisov príjmom štátneho rozpočtu alebo štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa osobitných predpisov spravuje pohľadávky štátu.

Cieľom registra je vytvorenie komplexného prehľadu o dlžníkoch a nezaplatených pohľadávkach štátu na jednom mieste. Zavedením verejnej evidencie nezaplatených pohľadávok štátu sa umožní štátu i verejnosti zdieľať informácie o vzniku jednotlivých pohľadávok štátu a dĺžke neuhradenia dlhu. Register umožňuje dlžníkom zistiť, že majú voči Slovenskej republike peňažný dlh a dobrovoľne uhradiť svoj dlh bez rizika jeho núteného vymáhania, ako aj jeho zvyšovania z dôvodu oneskorenej úhrady.

Obsah registra má informatívny charakter. Register ako informačný systém spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú správcovia pohľadávok štátu.

V registri sa neevidujú dlžníci, resp. pohľadávky štátu z daní alebo ciel, pohľadávky zdravotných poisťovní, ani pohľadávky Sociálnej poisťovne. V registri sa neevidujú ani pohľadávky štátu, ktoré sú podľa zákona o pohľadávkach štátu vylúčené z evidencie vzhľadom na ich charakter.

Obsahom registra sú údaje dlžníkov, voči ktorým správca eviduje pohľadávku štátu, ktorá vznikla po 1. januári 2014. V registri sa zverejňuje meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, názov a sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, suma istiny, dátum splatnosti a právny titul vzniku pohľadávky štátu (napr. zo zmluvného vzťahu, zo správneho konania alebo obdobného konania, z náhrady škody atď.).

Správca pohľadávky štátu je povinný v registri zverejniť pohľadávky štátu najneskôr do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu. Údaje v registri sa aktualizujú do 30 dní odo dňa, keď sa správca dozvedel o zmene niektorej skutočnosti (napr. zánik pohľadávky štátu jej zaplatením, zmena obchodného mena dlžníka, uhradenie časti pohľadávky štátu, atď.). Neaktualizuje sa nárast príslušenstva pohľadávky štátu, napr. úroky z omeškania, poplatky z omeškania, penále. V registri sa nezverejňujú dlžníci, ak správca s nimi uzavrel dohodu o splátkach pohľadávky štátu, resp. dohodu o odklade platenia pohľadávky štátu.

Register umožňuje vyhľadávanie dlžníkov, resp. pohľadávok štátu podľa rôznych kritérií. Pri rozšírenom vyhľadávaní je potrebné vyplniť, resp. zaškrknúť aspoň jeden údaj pre korektné vyhľadávanie. Výsledok vyhľadávania sa zobrazuje v tabuľkovej forme. Výberom konkrétnej pohľadávky štátu je možné vstúpiť do detailu tejto pohľadávky, ktorá obsahuje relevantné informácie.

Ochrana osobných údajov