Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa ustanovenia čl. 13 a čl. 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

Obchodné meno: Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
Sídlo: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151742
Kontaktné údaje: +421 2 5958 1111, podatelna@mfsr.sk

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba v zmysle platnej legislatívy prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Telefón: +421 2 5958 7213
E-mail: zodpovedna.osoba@mfsr.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

Nakladanie s pohľadávkami štátu v zmysle zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) - vedenie verejne prístupnej evidencie osôb v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“), voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014.

Zabezpečenie, vedenie a podpora prístupov do registra pre žiadateľov o prístup - Používatelia registra (zamestnanci správcu pohľadávky štátu).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Ministerstvo spracúva osobné údaje na právnom základe, ktorým je:

 • zákonná povinnosť prevádzkovateľa (zákon o pohľadávkach štátu)

Dotknutá osoba:

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa spracúvajú sú:

 • Používatelia registra (zamestnanci správcu pohľadávky štátu),
 • Dlžníci vedení v registri – fyzické osoby / fyzické osoby - podnikatelia voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky,
 • Návštevníci webového sídla.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo je daný účelom ich spracúvania. Ministerstvo spracúva iba také osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania.

Používatelia registra (zamestnanci správcu pohľadávky štátu):
Dlžníci vedení v registri:
 • osobné údaje v zmysle § 5 a § 21 zákona o pohľadávkach štátu
Návštevníci webového sídla:
 • cookies

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu, ktorý je stanovený zákonnými požiadavkami alebo na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných podmienok. Po skončení účelu spracúvania sú osobné údaje uchovávané nasledovnú dobu:

 • Používatelia registra (zamestnanci správcu pohľadávky štátu) – 5 rokov,
 • Dlžníci vedení v registri - 10 rokov od dátumu výmazu pohľadávky štátu z registra.

Príjemcovia osobných údajov:

 • Datacentrum,
 • Subdodávatelia Datacentra.

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny (mimo územia EÚ):

Ministerstvo nezamýšľa získané osobné údaje preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Informácia o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania:

Ministerstvo s osobnými údajmi nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Dotknutá osoba má právo:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má o Vás ministerstvo k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo prostredníctvom emailu, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúva ministerstvo na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Váš súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré ministerstvo na jeho základe o Vás spracúva.
 • Právo na opravu osobných údajov – ministerstvo prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečilo presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré má o Vás k dispozícii. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktorými ministerstvo disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo požiadať o ich úpravu, aktualizovanie alebo doplnenie.
 • Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás ministerstvo získalo, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ministerstvo môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť uplatneniu Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený požiadať ministerstvo, aby prestalo používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás ministerstvo má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ministerstvo môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť uplatneniu Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov - za určitých okolností máte právo požiadať ministerstvo o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od Vás ministerstvo získalo na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo na základe legitímnych oprávnených záujmov ministerstva. V prípade, ak nemá ministerstvo legitímny právny základ na ďalšie spracúvanie osobných údajov a Vy podáte námietku, nebude ministerstvo Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na adresu:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  Hraničná 12,
  820 07, Bratislava,

  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk,
  email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Realizovanie práv dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle ministerstva (https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/ochrana-osobnych-udajov/) a to:

 • elektronicky prostredníctvom emailu na adresu zodpovedna.osoba@mfsr.sk,
 • listinným spôsobom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky na adresu ministerstva.

V prípade potreby môže ministerstvo požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie jej totožnosti. Žiadosti sú vybavované bezplatne okrem prípadov, ak sú žiadosti preukázateľne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, v takom prípade môže ministerstvo požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ministerstvo informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti bezodkladne, avšak najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace a to aj opakovane. Dotknutá osoba bude informovaná o každom predĺžení lehoty spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ministerstvo na žiadosť odpovedá písomne v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla rovnakými prostriedkami, akými bola žiadosť doručená.