O centrálnom registri pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli po 1. januári 2014.

V registri sa evidujú fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky (ďalej len „dlžník“). Správcami pohľadávok štátu podľa § 3 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu sú správcovia majetku štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, teda štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a štátny fond; správcom je aj právnická osoba, z ktorej činnosti vznikajú pohľadávky, ktorých výnos je podľa osobitných predpisov príjmom štátneho rozpočtu alebo štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa osobitných predpisov spravuje pohľadávky štátu.

viac o registri ...

Informácie pre správcov pohľadávok štátu a pre poverenú osobu

Ak potrebujete zriadiť, zmeniť alebo zrušiť prístup Vášho zamestnanca do registra, vyplňte formulár F188 „Žiadosť o prístup do systému Centrálneho registra splatných pohľadávok štátu" dostupný na stránke http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html a zašlite na adresu tam uvedenú.

Ak potrebujete zriadiť, zmeniť alebo zrušiť prístup zamestnanca do registra v roli rezortného správcu (len pre vybraných zamestnancov), vyplňte priložený formulár F190 „Žiadosť o prístup do systému Centrálneho registra splatných pohľadávok štátu v roli "Rezortného správcu" (CRPŠ)" dostupný na stránke http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html a zašlite na adresu tam uvedenú.